ข่าวสารจาก Adjust

เรื่องราวของเรา

ข้อมูลการรายงานของ Adjust

29 ก.ย. 2021

รายงาน Adjust ชี้ธุรกิจแอปมือถือเติบโตทั่วโลก แต่แตกต่างตามภาคพื้นที่

ดาวน์โหลด

18 ส.ค. 2021

แอปมือถือในภูมภิ าคเอเชียแปซิฟิกเตบิ โตพุ่งแตะระดบั สูง สุดในปี 2020 ยงั โตต่อเนื่องในครึ่งปีแรกของป...

ดาวน์โหลด

4 ส.ค. 2021

Adjust เผยความร่วมมือกับ Salesforce Marketing Cloud เรื่อง Salesforce AppExchange ซึ่งเป็น Enterpris...

ดาวน์โหลด

27 พ.ค. 2021

รายงานลาส่ ดจาก ุ Adjust ระบวุ าแอปม ่ อถื อเต ื บโต ิ 31% ในชวง่ ไตรมาสแรกของปี2021

ดาวน์โหลด

ติดต่อ