สื่อ

ก่อตั้งในปี 2012

มีสำนักงานทั้งหมด 16 แห่ง

มากกว่า 550 คน

พนักงาน 62 สัญชาติ

เรื่องราวของเรา

เกี่ยวกับ Adjust

Adjust คือแพลตฟอร์มวิเคราะห์การตลาดแอประดับโลก เชี่ยวชาญมุ่งมั่นในการรักษามาตรฐานสูงสุดในด้านประสิทธิภาพและความเป็นส่วนตัว

โซลูชั่นต่างๆ ของ Adjust ยังรวมไปถึงการระบุแหล่งที่มา การวัดผล การป้องกันการทุจริตและความปลอดภัยทางไซเบอร์ และเครื่องมือด้าน automation ภารกิจของบริษัทคือทำให้การตลาดบนสมาร์ตโฟนเป็นเรื่องง่ายขึ้น ฉลาดขึ้นและปลอดภัยกว่าเดิม สำหรับแอปกว่า 50,000 ซึ่งทำงานกับ Adjust ในขณะนี้

บริษัทมีพนักงานมากกว่า 550 คน ใน 16 ออฟฟิศทั่วโลก ระดมทุนได้แล้วมากกว่า 250 ล้านดอลลาร์ และทำธุรกิจได้กำไรมาตั้งแต่ปี 2015

รายละเอียดสำหรับสื่อของเราประกอบด้วยโลโก้บริษัทและภาพถ่ายผู้บริหาร

ดาวโหลดเอกสาร

ข้อมูลการรายงานของ Adjust

27 พ.ค. 2021

รายงานลาส่ ดจาก ุ Adjust ระบวุ าแอปม ่ อถื อเต ื บโต ิ 31% ในชวง่ ไตรมาสแรกของปี2021

ดาวน์โหลด

20 เม.ย. 2021

Facebook รวมก ่ บั Adjust เผยผลสำ รวจเศรษฐกจแอปพล ิ เคช ิ นั่ ทวโลก ั่ : แอปดานเกมม ้ งและความบ ิ่ น...

ดาวน์โหลด

23 ก.พ. 2021

เมื่อมีการระบาดของไวรัสเป็ นปัจจัย การสตรมี ผ่านสมารต์ โฟนก ็ เขา้สกู่ ระแสหลัก และกลายเป็ นโอกาสครั...

ดาวน์โหลด

3 ก.พ. 2021

Adjust ได ้ รว่ มมอ ื ก ั บ TikTok Marketing Partner Program เพอ ื ที จะชว่ ยใหผ ้ ลู้ งโฆษณาเพมิ ปร...

ดาวน์โหลด