Để tạo nên một sản phẩm tuyệt vời, cần những con người tuyệt vời

Simon (Bobby) Dussart

Simon (Bobby) Dussart hiện là CEO tại Adjust, chịu trách nhiệm giám sát toàn bộ hoạt động quản lý. Ông gia nhập Adjust vào năm 2014 với tư cách là thành viên của đội ngũ sáng lập. Ông đóng một vai trò quan trọng trong quá trình chuyển đổi Adjust từ đối tác đo lường di động độc lập (MMP) sang nền tảng cung cấp dữ liệu, giúp khách hàng đưa ra các quyết định sáng suốt.

Andrey Kazakov

Andrey giữ vị trí Tổng thống tại Adjust và là Đồng sáng lập tại Acquired.io nền tảng tổng hợp dữ liệu được Adjust mua lại vào năm 2018. Andrey phụ trách cải thiện giải pháp của Adjust để hỗ trợ khách hàng tạo sức tăng trưởng cho doanh nghiệp, lồng ghép nhu cầu của khách hàng vào hoạt động, cũng như tận dụng ưu thế của dữ liệu để xây dựng chiến lược bán hàng và marketing.

Katie Madding

Với cương vị Chief Product Officer tại Adjust, Katie chịu trách nhiệm phát triển và cải tiến sản phẩm của Adjust trên toàn cầu, cũng như dẫn đầu tổ công tác gồm các chuyên gia với đường lối tư duy chiến lược, sáng tạo, và nhạy bén. Katie tập trung xây dựng lộ trình phát triển của Adjust, tìm kiếm các giải pháp vừa đáp ứng nhu cầu của khách hàng vừa thể hiện tầm nhìn của công ty.