Hướng dẫn Tiếp xúc đa điểm của Adjust: truy xuất nhiều dữ liệu hơn chứ không chỉ thông tin về lần click cuối cùng

Tài nguyên Ebook Hướng dẫn Tiếp xúc đa điểm của Adjust: t...

Hướng dẫn sẽ chỉ cho bạn:

  • Phân bổ đa điểm chạm thực chất là gì

  • Thông tin chiều sâu để chọn đúng mô hình Tiếp xúc đa điểm

  • Thực tế áp dụng và tương lai của Tiếp xúc đa điểm

Nhận ebook

Xem bên trong

Được các thương hiệu toàn cầu tin cậy

Đọc tiếp