Mở rộng tệp người dùng với giải pháp đo lường chiến dịch CTV và OTT

CTV và OTT

Hệ sinh thái quảng cáo trên CTV và OTT

OTT là gì?

CTV là gì?

Đo lường chiến dịch quảng cáo ứng dụng di động trên CTV

Đo lường tỷ lệ chuyển đổi trên thiết bị di động sau khi chạy quảng cáo trên CTV:

Đánh giá tổng quan tất cả chiến dịch quảng cáo:

Xác định đóng góp của CTV trong hành trình của người dùng:

Đo lường chiến dịch quảng cáo ứng dụng CTV

Chuyển đổi mục đích CTV: từ kênh tăng nhận diện thương hiệu thành kênh quảng cáo hiệu suất

Adjust và DCMN

Hướng dẫn toàn diện về truyền hình kết nối (CTV)

NHẬN HƯỚNG DẪN

Yêu cầu bản demo

Yêu cầu bản demo

CHUYỂN ĐỔI QUY TRÌNH MARKETING ỨNG DỤNG TẠI