Adjust Security

Giải pháp bảo mật dữ liệu toàn diện

Tuân thủ tuyệt đối các quy định bảo mật

ISO/IEC 27001

ePrivacy

GDPR & CCPA

Safe Harbor

MMP đi đầu về bảo mật dữ liệu

Bảo mật dữ liệu vượt trội

Chọn khu vực lưu dữ liệu

Adjust không lưu dữ liệu lên dịch vụ lưu trữ đám mây công cộng

Đáng tin cậy

Chủ động bảo vệ dữ liệu

Truyền tải dữ liệu

Dữ liệu tĩnh

Sao lưu dữ liệu

Thời hạn lưu trữ dữ liệu

Đội ngũ bảo mật chuyên nghiệp

Sơ lược về protocol bảo mật của Adjust

Kiểm soát quyền truy cập

Bảo mật về mặt nhân sự

Bảo mật về mặt mạng lưới

Bảo mật về mặt vận hành

Bảo mật về mặt hệ thống

Bảo mật tầng ứng dụng (application layer)

Logging

Kiểm thử thâm nhập (penetration testing)

Adjust bảo vệ dữ liệu của bạn

Liên hệ với Bộ phận bảo mật