Bảo mật và Quyền riêng tư

ISO/IEC 27001

ePrivacy

GDPR & CCPA

CARU COPPA Safe Harbor

Truyền tải dữ liệu

Dữ liệu tĩnh

Sao lưu dữ liệu

Lưu trữ dữ liệu

Tổng quan về các biện pháp bảo mật

Kiểm soát quyền truy cập

Bảo mật về mặt nhân sự

Bảo mật về mặt mạng lưới

Bảo mật về mặt vận hành

Bảo mật về mặt hệ thống

Bảo mật tầng ứng dụng (application layer)

Logging

Kiểm thử thâm nhập (penetration testing)

Liên hệ với Nhóm Phụ trách Bảo mật