Đo lường. Cải thiện. Thành công. (Lặp lại)

Đo lường

Phân bổ

ROI

Subscription

CTV

"Từ khi sử dụng Adjust, chúng tôi đã có thể nhanh chóng xem xét và tối ưu hóa chiến dịch, đồng thời đạt hiệu quả tối đa. Khi chúng tôi mở rộng quy mô, chúng tôi có thể lưu về các kết quả trực quan hóa dữ liệu để đưa ra định hướng đúng đắn cho tương lai và sẵn sàng thích nghi với thay đổi của thị trường."

Phân tích dữ liệu

Datascape

Truy cập dữ liệu

Tự động hóa

Audience Builder

Campaign Automation

Bảo vệ

Fraud Prevention

Bảo vệ dữ liệu

Data Residency

Nhận bản demo