Data Protection

Bảo vệ dữ liệu để hoạt động marketing diễn ra thuận lợi

Bảo vệ danh tính và dữ liệu

Xác thực server-to-server (S2S)

Chữ ký SDK (SDK Signature)

Đăng nhập một lần (SSO) và Xác thực hai yếu tố (2FA)

Quyền truy cập trên dashboard

Tìm hiểu các phương pháp bảo vệ dữ liệu khác của giải pháp Fraud Prevention Suite.

Tìm hiểu thêm

Bảo vệ dữ liệu khỏi gian lận