Data Residency

Bảo vệ dữ liệu người dùng - an toàn và phù hợp với quy định của khu vực

Chọn khu vực lưu dữ liệu

Cài đặt Khu vực lưu dữ liệu (Explicit Data Residency)

Bắt đầu ngay

An toàn, đáng tin cậy, tuân thủ

Đáp ứng các quy định lưu dữ liệu của khu vực

Endpoint riêng cho từng khu vực lưu dữ liệu

Hoạt động minh bạch

Quản lý dữ liệu khép kín

Bộ phận hỗ trợ đứng đầu ngành

Bạn đang tìm kiếm giải pháp lưu dữ liệu theo khu vực?