Facebook và Adjust bàn về nền kinh tế dựa trên ứng dụng: Báo cáo Tăng trưởng Ứng dụng

Tài nguyên Ebook Facebook và Adjust bàn về nền kinh tế dự...

Bản báo cáo sẽ cung cấp cho bạn:

  • Bức tranh chi tiết về sự tăng trưởng của ứng dụng trên toàn cầu

  • Khu vực và ngành nào là "nóng" nhất cho ứng dụng tăng trưởng

  • Chia sẻ của các chuyên gia đầu ngành và phương pháp hiệu quả để tăng trưởng ứng dụng

Nhận ebook

Xem nội dung bên trong

Được tin tưởng bởi nhiều thương hiệu hàng đầu thế giới