Subscription Measurement

Tăng doanh thu từ thuê bao và thu hút người dùng

Tối ưu hóa mọi điểm chạm

Dữ liệu chi tiết

Chiến dịch tùy chỉnh

Bộ phân tích hiệu quả

Chỉ ghi nhận người dùng thực

Tăng số lượng thuê bao với giải pháp của Adjust

Cải thiện ROI và LTV thông qua dữ liệu chi tiết về phễu đăng ký

Bắt đầu ngay

370%

1200%