Webinar: iOS Refresher: Apple Policy Updates & SKAN

Tài nguyên Webinar Webinar: iOS Refresher: Apple Policy Upd...

Những thay đổi mới nào về quảng cáo trên iOS?

Giải pháp nào để thích nghi với các thay đổi mới và tối ưu cài đặt campaign của bạn?

Tham gia cùng Adjust tại webinar vào ngày 01 tháng 06 để cùng tìm hiểu các cách thức giúp bạn tự tin set up chiến dịch của mình!

Img

View the recording