Webinar: Xây dựng sản phẩm số cho ngành ngân hàng với insightful data

Tài nguyên Webinar Webinar: Xây dựng sản phẩm số cho ngành ...

Ngân hàng là một trong những ngành sở hữu nguồn dữ liệu lớn nhưng chưa được khai thác, tận dụng một cách hiệu quả để phục vụ cho các chiến lược xây dựng và nâng cao trải nghiệm khách hàng trên nền tảng công nghệ.

Vậy làm thế nào để phân tích dữ liệu thành các insights có giá trị cho doanh nghiệp?

Đâu là cách thu thập và tổng hợp insights hiệu quả để xây dựng trải nghiệm người dùng?

Bài toán này là động lực để thôi thúc Geek Up và Adjust tổ chức hội thảo “Leverage Insights in Digital Product for Banking”.

Nội dung chính:

Hoa Tran

Senior Sales Manager

Duyen Le

Head Of Growth & Strategy

Hoang Nguyen

Product Design Coach

View the recording