Webinar: Xây dựng sản phẩm số cho ngành ngân hàng với insightful data

Tài nguyên Webinar Webinar: Xây dựng sản phẩm số cho ngành ...

Ngân hàng là một trong những ngành sở hữu nguồn dữ liệu lớn nhưng chưa được khai thác, tận dụng một cách hiệu quả để phục vụ cho các chiến lược xây dựng và nâng cao trải nghiệm khách hàng trên nền tảng công nghệ.

Vậy làm thế nào để phân tích dữ liệu thành các insights có giá trị cho doanh nghiệp?

Đâu là cách thu thập và tổng hợp insights hiệu quả để xây dựng trải nghiệm người dùng?

Bài toán này là động lực để thôi thúc Geek Up và Adjust tổ chức hội thảo “Leverage Insights in Digital Product for Banking”.

Nội dung chính:

  • Hướng tiếp cận phù hợp để xây dựng sản phẩm số dựa trên insightful data.

  • Phương pháp thu thập insights qua từng giai đoạn phát triển sản phẩm

  • Tư vấn chuyên sâu 1:1 - cùng doanh nghiệp tìm ra giải pháp phù hợp với nguồn lực hiện tại

Hoa Tran

Senior Sales Manager

Duyen Le

Head Of Growth & Strategy

Hoang Nguyen

Product Design Coach

View the recording

Được tin dùng bởi hơn 100.000 ứng dụng trên toàn thế giới