Mobile Insights: Cohort Analysis

Tài nguyên Webinar Mobile Insights: Cohort Analysis

Cohort analysis (phân tích tổ hợp) là một trong những phương pháp hiệu quả nhất để hiểu rõ hành vi của người dùng. Với cohort, các nhà marketing dễ dàng so sánh dữ liệu, và biết cần sử dụng thông số nào trong từng trường hợp cụ thể. Tìm hiểu cách khai thác tối ưu cohort trong phiên họp chuyên sâu sắp tới của chúng tôi.

You will learn:

Hoa

Sales Manager, Vietnam

Azmeer Siddiq

Senior Solutions Consultant

View the recording