Audience Builder

Tương tác với đúng người dùng và sử dụng đúng thông điệp

Phân nhóm người dùng dễ dàng

Sau khi sử dụng Audience Builder, số đơn đặt hàng Vivino nhận được từ các kênh marketing tăng 500%.

Đọc câu chuyện thành công
  • Cải thiện mức độ tương tác của người dùng

  • Tiếp cận đúng người dùng mục tiêu

  • Phân nhóm người dùng để thực hiện thử nghiệm A/B

  • Có đủ thông tin để thiết kế chương trình marketing cho từng nhóm đối tượng

  • Giảm chi phí vận hành máy chủ cho khách hàng và mạng quảng cáo mà không cần callback

  • Chạy quảng cáo chéo (cross-promotion) trên toàn danh mục ứng dụng

  • Đo lường ROAS một cách chính xác

Nhận bản demo