Audience Builder

Tương tác với đúng người dùng và sử dụng đúng thông điệp

Phân nhóm người dùng dễ dàng

Sau khi sử dụng Audience Builder, số đơn đặt hàng Vivino nhận được từ các kênh marketing tăng 500%.

Đọc câu chuyện thành công

Nhận bản demo